Các mẹo trên có thể áp dụng đúng tới gần 90% các từ trong phát âm tiếng Anh. Hãy luyện tập thật nhiều để có cách phát âm chuẩn xác nhé!

1. Trọng âm là gì? 

Trọng âm là một âm tiết được nhấn mạnh hơn các âm tiết còn lại trong một từ, đóng vai trò phân biệt âm này với âm khác trong khi phát âm ra.

Dưới đây là tổng hợp một số cách tìm ra trọng âm của một từ bằng việc nhìn vào các cụm âm tiết xuất hiện trong từ đó. Từ đó bạn có thể dễ dàng tìm cho mình một cách phát âm chuẩn nhé!

Từ có hai âm tiết

a. Trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất

- Hầu hết các danh từ, tính từ có 2 âm tiết

Ví dụ:   Danh từ: attack /ə'tæk/, object /ˈɑːbdʒɪkt/, flower /ˈflaʊər/…

Tính từ: happy/ ˈhæpi/, clever /ˈklevər/

- Các động từ chứa nguyên âm ngắn ở âm tiết thứ hai và  kết thúc bằng một (hoặc không ) phụ âm,

Ví dụ :  enter/ ˈentər/, travel/ ˈtrævl/ , open /ˈoʊpən/ ...

- Các động từ tận cùng là “ow”

Ví dụ:  borrow / ˈbɔːroʊ/, follow /ˈfɑːloʊ/…

b. Trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai

- Hầu hết các động từ, giới từ hai âm tiết thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ hai

Ví dụ: Động từ: relax /rɪˈlæks/, object /əbˈdʒekt/, receive / rɪˈsiːv/ , sustain /səs'tein/

Giới từ: behind /bi'haind/, aside /əˈsaɪd/ , between /bɪˈtwiːn/...

- Các danh từ hay tính từ chứa nguyên âm đôi, nguyên âm dài ở âm tiết thứ hai hoặc kết thúc nhiều hơn một phụ âm thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ hai của từ đó.

Ví dụ: belief /bɪˈliːf/, Japan /dʒəˈpæn/, correct /kəˈrekt/, perfume /pərˈfjuːm/, police /pəˈliːs/ ...

- Những từ có hai âm tiết nhưng âm tiết thứ nhất là một tiền tố thì âm tiết thứ hai sẽ nhận trọng âm

Ví dụ: unwise /ˌʌnˈwaɪz/, dislike /dɪsˈlaɪk/, redo /ˌriːˈduː/

 

Từ có ba âm tiết và nhiều hơn ba âm tiết

 

a. Trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất

  • Danh từ có ba âm tiết: nếu âm tiết thứ hai hoặc thứ ba có chứa âm tiết ngắn như /ə/ hoặc /i/ thì âm tiết thứ nhất sẽ nhận trọng âm

Ví dụ: paradise /ˈpærədaɪs /, controversy /ˈkɑːntrəvɜːrsi/, holiday /ˈhɑːlədeɪ /, president /ˈprezɪdənt/...

 

b. Trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai

- Nếu các động từ có âm tiết cuối cùng chứa âm tiết ngắn như /ə/ hoặc /i/ thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ hai của từ đó.

Ví dụ: consider /kənˈsɪdər/, remember /rɪˈmembər/, inhabit /ɪnˈhæbɪt/,examine /ɪɡˈzæmɪn/...

- Nếu các tính từ có âm tiết đầu tiên chứa âm /i/ hoặc /ə/ thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ hai.

Ví dụ: familiar /fəˈmɪliər/, considerate /kənˈsɪdərət/...

- Nếu các danh từ có âm tiết thứ nhất chứa âm ngắn (/ə/ hay/i/) hoặc có âm tiết thứ hai chứa nguyên âm dài/ nguyên âm đôi thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.

Ví dụ: computer /kəmˈpjuːtər/, potato /pəˈteɪtoʊ/, banana /bəˈnænə/, disaster /dɪˈzɑːstə(r)/

 

Các từ chứa hậu tố

 

- Các từ tận cùng là -ic, -ics -tion, -sion , -ious, -ian, -ial, -ity thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai tính từ cuối lên.

Ví dụ : -ity: a’bility, possi’bility, sim’plicity, com’plexity

-ive: im’pressive, pos’sessive [ngoại lệ: `adjective, `transitive, in`transitive, `positive’]

-ic, -ics: el’ectric, phon’etic, athl’etics [ngoại lệ: ‘politic, ‘catholic, ‘Arabic]

- Các từ tận cùng là -cy, -ty, -phy , –gy, -ible, -ant, -ical, -ive, -ual, -ance/ence, -ify, - al/ ar,  - uous, -ual thì trọng âm của từ đó rơi vào âm tiết thứ ba tính từ cuối lên.

Ví dụ: privacy /ˈpraɪvəsi /, credibility/ˌkredəˈbɪləti/ , photography /fəˈtɑːɡrəfi /, geology /dʒiˈɑːlədʒi/, practical /ˈpræktɪkl /…

- Các từ chứa hậu tố: -ain, -eer, -ese, esque thì trọng âm rơi vào chính các hậu tố đó

Ví dụ: Vietnamese /,vjetnə'mi:z/, mountaineer /ˌmaʊntnˈɪr/, entertain / ˌentərˈteɪn /

picturesque /pɪktʃəˈresk/...

- Các phụ tố không làm ảnh hưởng đến trọng âm:  -age, -al, -able, -en, -ful, -ing, -ish,-less, -ment, -ous,

Ví dụ: avalablei /ə'veiləbl/, happiness / ‘hæpinəs/, amazing /əˈmeɪzɪŋ /,  continuous /kənˈtɪnjuəs /…

 

Từ ghép

 

- Tính từ ghép : trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai

Ví dụ: bad-’tempered,  self-’confident, well-’dressed, hard-’working,  

-  Danh từ ghép: trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

Ví dụ:  doorman /ˈdɔːrmən/, copywriter /ˈtaɪpraɪtər/, greenhouse /ˈɡriːnhaʊs/ …

Trường hợp đặc biệt: - `WhiteHouse (Nhà Trắng) # white `house (căn nhà màu trắng)

- Động từ ghép: trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ hai

Ví dụ: reunion /'ri:'ju:njən/, overflow /ˌoʊvərˈfloʊ/

 
Như vậy, các bạn có thể áp dụng các mẫu quy tắc đánh dấu trọng âm này vào quá trình bạn tự học tiếng Anh và cũng đừng quên luyện tập hàng ngày nhé!
Bài viết cùng chuyên mục
(*) Mọi thắc mắc, bạn vui lòng để lại lời nhắn.
Cảm ơn bạn đã bình luận. Bình luận của bạn sẽ được chúng tôi kiểm duyệt trước khi đăng. Mời bạn tiếp tục thăm website
Nếu không thuộc các quy tắc phát âm đuôi S ở cuối một từ thì cách phát âm Tiếng Anh của chúng ta sẽ bị ...sai vô số kể. Vì vậy, bạn cần phải luyện ngay quy tắc này càng sớm càng tốt. Tiếng Anh giao tiếp 123 sẽ giới thiệu...
Trong từ vựng Tiếng Anh có rất nhiều thành ngữ được người bản xư sử dụng trong giao tiếp hàng ngày. Tiếng Anh giao tiếp 123 sẽ giới thiệu đến các bạn 50 câu tục ngữ hay được sử dụng nhất trong giao tiếp Tiếng Anh
Trong ngữ pháp Tiếng Anh, từ “ Use” có cách sử dụng rất đa dạng, phụ thuộc vào nghĩa của câu và các từ liên quan trong câu. Tiếng Anh giao tiếp 123 sẽ giới thiệu đến các bạn cách sử dụng Use to, Get used to và Be used to
Rất nhiều người gặp khó khăn trong việc phát âm tiếng Anh chuẩn các từ có đuôi s – es – ed. Trong bài này, Tiếng Anh giao tiếp 123 sẽ đưa đến một số “ bí kíp” để có thể luyện tập phát âm chuẩn tiếng Anh với các từ có...
Đi du lịch là cơ hội tuyệt vời để chúng ta tận cảm giác thoải mái, thư giãn sau một thời gian làm việc và học tập, đặc biệt là du lịch nước ngoài. Tiếng Anh giao tiếp 123 sẽ giới thiệu đến các bạn những mẫu câu đàm thoại...
Trong kỳ thi IELTS Speaking, bạn có thể sẽ bị giám khảo hỏi về diện mạo của con người. Những câu hỏi này sẽ bao gồm từ việc miêu tả ngoại hình, đường nét trên cơ thể họ cũng như quần áo mà họ hay mặc
Tầm quan trọng của tiếng anh như thế nào chắc các bạn đều cũng đã biết, vấn đề này minh sẽ không nhắc lại nữa. Dưới đây mình sẽ chia sẻ với các bạn bí quyết tự học tiếng anh hiệu quả. Chuyện học tiếng anh giỏi, nhiều bạn...
Bạn đang muốn nâng brand điểm IELTS của mình lên mức trên 6.5 ? Hãy làm theo hướng dẫn này, chắc chắn brand điểm của bạn sẽ tăng.
Chắc hẳn rất nhiều bạn đang đau đầu trong việc suy nghĩ xem phải học phát âm thế nào cho chính xác. Sau đây là một số bí quyết mà EL Academy muốn gửi tới các bạn
Trong 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết thì kỹ năng nghe là thụ động nhất. Bởi vậy đối với những người mới bắt đầu học tiếng anh thì việc cải thiện khả năng nghe trong giao tiếp là vô cùng quan trọng
Trong kỳ thi IELTS Speaking, bạn có thể sẽ bị giám khảo hỏi về diện mạo của con người. Những câu hỏi này sẽ bao gồm từ việc miêu tả ngoại hình, đường nét trên cơ thể họ cũng như quần áo mà họ hay mặc
Tầm quan trọng của tiếng anh như thế nào chắc các bạn đều cũng đã biết, vấn đề này minh sẽ không nhắc lại nữa. Dưới đây mình sẽ chia sẻ với các bạn bí quyết tự học tiếng anh hiệu quả. Chuyện học tiếng anh giỏi, nhiều bạn...
Bạn đang muốn nâng brand điểm IELTS của mình lên mức trên 6.5 ? Hãy làm theo hướng dẫn này, chắc chắn brand điểm của bạn sẽ tăng.
Chắc hẳn rất nhiều bạn đang đau đầu trong việc suy nghĩ xem phải học phát âm thế nào cho chính xác. Sau đây là một số bí quyết mà EL Academy muốn gửi tới các bạn
Trong 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết thì kỹ năng nghe là thụ động nhất. Bởi vậy đối với những người mới bắt đầu học tiếng anh thì việc cải thiện khả năng nghe trong giao tiếp là vô cùng quan trọng

Đăng ký nhận email từ các chuyên gia IELTS 8.5 của Học viện Anh ngữ EL sẽ giúp bạn cải thiện trình độ IELTS hàng tuần

Bạn sẽ có được:

- 1. Tài liệu, ebook về IELTS sát từng level, trình độ

- 2. Chia sẻ phương pháp, kinh nghiệm học IELTS hiệu quả

- 3. Các tips luyện thi IELTS: 30 tips cho writing 7.0+, 25 tips cho speaking 7.0+, 40 kỹ thuật cho reading 9.0, 10 kỹ thuật cho listening 8.0...

- 4. Tổng hợp bộ đề thi IELTS qua các năm kèm theo hướng dẫn giải đề

- 5. Coaching - giải quyết những vấn đề khó khăn khi bạn học IELTS…

(Bạn vui lòng check email & kích hoạt đăng ký)